DANH SÁCH TẢI VỀ

EasyTech SmartHome – ESmart for Windows

ESMART trên WINDOWS 01032018(portable)

Phiên Bản Phần Mềm Esmart trên Windows, giải nén ra chạy file Easycontrol.exe
PS: Máy Tính phải có Netframe 4.0 trở lên

NetFrame 4.0 – EasyTech SmartHome

Netframe 4.0 for WINDOWS

Cài cho 1 số máy tính Win 7 chưa tích hợp sẵn, Cài xong mới sử dụng được Esmart For Windows